back to start page

Bartosz Karaszewski


Bieżąca praca:

- Kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (od 1 XI 2014)
- Kierownik Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (od 1 X 2014)


Wybrane etapy edukacji oraz kariery naukowej i klinicznej:

LEKARZ: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku / Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (z wyróżnieniem i medalem "Primus Inter Pares"€ dla najlepszych absolwentów Uczelni); Najważniejsze nagrody €žstudenckie€: pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego studenta Polski Primus Inter Pares pod patronatem Prezydenta RP i Ministrów Rządu RP, laureat "Ogólnopolskiego Konkursu dla Ambitnej i Przedsiębiorczej Młodzieży Akademickiej - Europrimus" pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP.

DOKTORAT: tytuł pracy doktorskiej: "Metabolic disturbances in brain ischaemic regions in an experimental model and in humans" (główna publikacja okołodoktoratowa: Karaszewski i wsp.: Annals of Neurology 2006), Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku / Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dziedzina-specjalność: nauki medyczne - medycyna - neurologia kliniczna, neurochemia, neurobiologia molekularna; uwagi: z wyróżnieniem; doktorat zrealizowany w ramach programu stypendialnego Unii Europejskiej Marie Curie (University of Edinburgh, Wielka Brytania; Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, Paryż, Francja) oraz grantu "promotorskiego" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Akademia Medyczna w Gdańsku / Gdański Uniwersytet Medyczny);
Nagrody związane z pracą doktorską…: nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za "€žnajwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce"€ w dziedzinie nauk biomedycznych (Nagroda im. Aurelii Baczko), Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w 2006 roku, Nagroda Indywidualna I-go Stopnia Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), stypendia Unii Europejskiej w ramach Marie Curie Activities na realizację doktoratu, stypendium naukowe doktorskie AM w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

STUDIA MENEDŻERSKIE - PODYPLOMOWE: Wydział Nauk Ekonomicznych UWM; rok uzyskania dyplomu: 2010; tytuł pracy dyplomowej: "Organizacja prowadzenia badań naukowych oraz promowanie innowacyjności: podstawowe zadania organów władzy w planowaniu długofalowego rozwoju społeczeństwa"€.

SPECJALISTA NEUROLOG: tytuł specjalisty - 2010 r. (egzamin państwowy)

DOKTOR HABILITOWANY: tytuł rozprawy habilitacyjnej: "UDAR NIEDOKRWIENNY MOZGU: ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNIK SPEKTROMETRYCZNYCH I OBRAZOWYCH W BADANIACH PATOMECHANIZMOW CHOROBY I POSTEPOWANIU KLINICZNYM" (cykl 8 publikacji wraz z opracowaniem książkowym zawierającym m.in. dyskusję nad zawartością… poszczególnych składowych cyklu), Wydział‚ Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dziedzina-specjalność: nauki medyczne - medycyna - neurologia; data uzyskania stopnia dra hab.: 17 maja 2012 r. (wszczęcie przewodu habilitacyjnego w maju 2011 r. /wówczas obowiązywał tzw. stary - bardziej czasochłonny tryb uzyskiwania stopnia/); uwagi: z wyróżnieniem.
Najważniejsze nagrody za habilitację: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP, Nagroda Ministra Zdrowia RP.

PROFESOR NADZWYCZAJNY Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: od 1 kwietnia 2014 r.


Wybrane osiągnięcia:

- Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie dla "wybitnych młodych lekarzy"- "€žSupertalent medycyny" (druga edycja Konkursu“ - 2015),
- Nagroda Prezesa Rady Ministrów za habilitację ("€žza wysoko ocenione osiągnięcia będą…ce podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego" / rozprawę™ habilitacyjną…),
- Nagroda Ministra Zdrowia za habilitację ("za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w tym wyróżnioną… rozprawę™ habilitacyjną pt.:..."),
- Indywidualna "Nagroda Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego" '2011 (przyznawana co 3 lata jednej osobie za osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurologii),
- Nagroda naukowa - Stypendium Tygodnika POLITYKA,
- Pierwsza nagroda w konkursie "Złota Synapsa" w kategorii "najbardziej znaczący artykuł‚ o tematyce neurologicznej" opublikowany w 2015 r. (dot. artykułów z polską afiliacją) - pierwsza edycja konkursu,
- Członkostwo w - i przewodniczenie (2012-2014) Akademii Młodych Uczonych działającej w korporacji Polskiej Akademii Nauk (Ustawa o PAN z 30 kwietnia 2010 r.); głównym kryterium wyboru członków Akademii jest dorobek - osiągnięcia naukowe,
- Członkostwo w Global Young Academy; wysoka ocena osiągnięć‡ naukowych jednym z podstawowych kryteriów przyznawania członkostwa,
- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "dla wybitnych młodych naukowców"€,
- Laureat programów: "HOMING / POWROTY", "KOLUMB", "START" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
- Laureat programu Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Stypendium naukowe zagraniczne International Brain Research Organization,
- Nagroda za "€žnajwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce"€ w dziedzinie nauk biomedycznych (Nagroda im. Aurelii Baczko) Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie,
- Trzykrotna kwalifikacja do finału (6 finalistów / kilkaset zgłoszeń) europejskiego naukowego Turnieju Młodych Neurologów (Tournament of Young Neurologists) Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych,
- Stypendia Unii Europejskiej Marie Curie (trzy) na realizację doktoratu (uzyskane przed akcesją… Polski do UE),
- Stypendium naukowe Fundacji Dr James & Bozena Bain Memorial Trust Fund (Edynburg, Wielka Brytania),
- Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska" €žza wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki"€,
- Indywidualna Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia oraz Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora AMG za osiągnięcia naukowe związane z pracą… doktorską…,
- Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora GUMed za osiągnięcia organizacyjne,
- Stypendia konferencyjne (wielokrotnie) Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych, Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
- Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego studenta Polski (konkurs Primus Inter Pares pod patronatem Prezydenta RP i Ministrów Rządu RP - wówczas jedyny ogólnopolski konkurs na najlepszego studenta),
- Laureat "ogólnopolskiego Konkursu dla Ambitnej i Przedsiębiorczej Młodzieży Akademickiej - Europrimus"€ pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP,
- Stypendium studenckie Unii Europejskiej Socrates/Erasmus (Wydział‚ Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Perugii, Włochy),
- Członek Liaison Committee Europejskiej Akademii Neurologii / European Academy of Neurology (selekcja członków w trybie konkursowym),
- Członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Komitetu Neurobiologii PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
- Zaproszony recenzent opracowań / artykułów naukowych dla: Neurology, Stroke, European Journal of Neurology, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.


Pierwszy (lub jedyny) autor artykułów opublikowanych między innymi (IF >5) w:
- Annals of Neurology (IF'2014 =9,977)
- Brain (IF'2014 =9,196)
- Neurology (IF'€™2014 =8,185)
- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (IF'€™2014 =6,807)
- Trends in Cognitive Sciences (IF'2014 =21,965)
- Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (IF'2014 =5,407)


Doświadczenia naukowe i kliniczne uzyskane w ośrodkach zagranicznych (dot. tylko długoterminowych):

Liczne zagraniczne pobyty stypendialne / staże / zatrudnienie w czołowych europejskich ośrodkach naukowych i naukowo-klinicznych: Wielka Brytania: University College London - Institute of Neurology z National Hospital for Neurology and Neurosurgery, University of Edinburgh - Division of Clinical Neurosciences oraz Brain Imaging Research Centre, Francja: Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Paris, Norwegia: University of Oslo - Department of Chemistry.


Znajomość języków obcych: angielski - zaawansowany (proficiency), włoski - zaawansowany, niemiecki - komunikatywny, rosyjski - komunikatywny, łaciński - medyczny.


Miscellanea:

- członek Jury w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu dla "wybitnych młodych lekarzy" - "€žSupertalent medycyny" (2016),
- członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie neurologii (Centrum Egzaminów Medycznych) - od 2016 r.,
- w przeszłości - koordynator krajowy (i uczelniany) Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM),
- członek 6-osobowej Kapituły Nagrody im. Jerzego Konorskiego (Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Komitetu Neurobiologii PAN) na najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii (2014),
- członek 3-osobowej kapituły oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej Gdańskiego Oddziału PAN dla młodych naukowców (w pierwszej edycji - 2016, w dziedzinie medycyny)
- inicjator powstania i pierwszy przewodniczący stowarzyszenia Klub Młodych Intelektualistów (stowarzyszenie młodych naukowców, członkostwo przyznawano na podstawie osiągnięć naukowych),
- brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w wioślarstwie,
- rodzina: żona, 2 synów.

back to start page